کلیدواژه‌ها: لب

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ البلد، آیات ۱ تا ۱۰