کلیدواژه‌ها: مؤمن

درس‌های قرآنی؛ روندهای رهایی و پیروزی مؤمنان
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۲۱ و ۲۲