کلیدواژه‌ها: مؤمن

درس‌های قرآنی؛ روندهای رهایی و پیروزی مؤمنان
پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۲۱ و ۲۲