کلیدواژه‌ها: مادیان

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ العادیات