ارسال شده توسط author-avatar

روح انکار و فلسفه مادی چگونه پیدا می‌شود؟

آیت‌الله طالقانی این مقاله را در بهمن ۱۳۲۸ در مجلۀ مسلمین منتشر و در آن علل و ریشه‌های پیدایش فلسفه مادی را بررسی کرده است. او حکومت شهوات و غرائز حیوانی، قدرت‌های ناحق و غیرقانونی و عکس‌العمل دستگاه‌ها و مظاهر دین را به عنوان سه علت اصلی پیدایش فلسفۀ مادی عنوان می‌کند.

ارسال شده توسط author-avatar

بی‌دینی امروز جهان، عکس‌العمل دستگاه‌های دینی دیروز است

آیت‌الله طالقانی در این مقاله که سال ۱۳۲۸ در مجلۀ مسلمین منتشر شده است، با بررسی تاریخ ادیان این نکته را مطرح می‌کند که اگر امروز مردم جهان نسبت به دین بدبین هستند، علت آن جنایت‌ها و سوءاستفاده‌هایی است که دستگاه‌های دینی به خصوص مسیحیت در گذشته مرتکب شدند. مردم در غرب با کنار گذاشتن دین توانستند پیشرفت کنند و بقیۀ مردم جهان به خصوص در شرق، تقلید از این رویه را در پیش گرفتند اما موفق نبودند.