کلیدواژه‌ها: محکومیت زندان

طرح ویژگی‌های حکومت جدید پیش از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی