کلیدواژه‌ها: مراتب نزول

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ قدر