کلیدواژه‌ها: مصلح

پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۸ تا ۱۲