کلیدواژه‌ها: نازا

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ کوثر
پرتوی از قرآن، جلد سوم؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۳۳ تا ۵۱