کلیدواژه‌ها: نتیجه عمل

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الزلزال
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ انشقاق، آیات ۱۰ تا ۲۵