کلیدواژه‌ها: نزول قرآن

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ قدر