کلیدواژه‌ها: هدایت قرآن

پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۰۴ تا ۱۰۹
پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۶ و ۷