کلیدواژه‌ها: همه‌پرسی نظام سیاسی

طرح ویژگی‌های حکومت جدید پیش از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی