کلیدواژه‌ها: پرستش

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ کافرون
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۷۲ تا ۷۵
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۲۱ و ۲۲