کلیدواژه‌ها: کتاب ایدئولوژی الهی و پیشتازان تمدن

دربارۀ فطرت