کلیدواژه‌ها: کفر مطلق

پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۲۶ و ۲۷