کلیدواژه‌ها: کهکشان

پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ انشقاق، آیات ۱ تا ۹
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ انفطار، آیات ۱ تا ۸
سلسله سخنرانی‌های رادیویی؛ عرش رحمت