کلیدواژه‌ها: گروه‌های چپ

طرح ویژگی‌های حکومت جدید پیش از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی