کلیدواژه‌ها: یهودیان

پرتوی از قرآن، جلد سه؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۱۱۰ تا ۱۲۰
درس‌های قرآنی؛ ربا یکی از علل برده‌داری
پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۰۴ تا ۱۰۹
پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۹۳ تا ۱۰۰
پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۷۲ تا ۷۵