کلیدواژه‌ها: ابلیس

پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۳۵ و ۳۶
پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۳۳ و ۳۴