کلیدواژه‌ها: ابلیس

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۳۵ و ۳۶
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۳۳ و ۳۴
سلسله جلسات تفسیر قرآن برای انجمن اسلامی دانشجویان (از ۸ آبان تا ۶ آذر ۱۳۲۶)؛ تفسیر سورۀ بقره، جلسه دوازدهم تا شانزدهم: داستان آفرینش