کلیدواژه‌ها: امامت

مجموعه سخنرانی‌های «تبیین رسالت برای قیام به قسط»
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۲۶ تا ۱۲۹
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۲۲ تا ۱۲۵
رسالت توحیدی ابراهیم