کلیدواژه‌ها: بعثت

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۵)
مجموعه سخنرانی‌های «تبیین رسالت برای قیام به قسط»