کلیدواژه‌ها: سوره حمد

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ حمد
سلسله جلسات تفسیر قرآن برای انجمن اسلامی دانشجویان (از ۵ تیر تا ۱۵ مرداد ۱۳۲۶)؛ تفسیر سورۀ حمد، جلسه اول و دوم
تفسیر سوره حمد در نشریه دانش‌آموز