کلیدواژه‌ها: سوره حمد

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ حمد