کلیدواژه‌ها: فطریات

پرتوی از قرآن، جلد سوم؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۱۰ تا ۲۰
درس‌های قرآنی؛ هدایت