کلیدواژه‌ها: متقین

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۸ تا ۱۲
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱ تا ۵