کلیدواژه‌ها: متقی

پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ نباء، آیات ۳۱ تا ۳۷