کلیدواژه‌ها: منا

درس‌های قرآنی؛ حج، نفی عبودیت‌ها
ترجمۀ مناسک حج