کلیدواژه‌ها: نعمت

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ التکاثر
پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الضحی
پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره، آیات ۱۵۹ تا ۱۶۴
پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره، آیات ۱۵۱ تا ۱۵۸