کلیدواژه‌ها: نفاق

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۲۶ و ۲۷
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۷ تا ۲۰
سخنرانی در اولین کنگره جبهۀ ملی دوم
تفسیر سوره بقره آیات ۲۵ تا ۲۷ در نشریه دانش‌آموز
تفسیر سوره بقره آیات ۲۱ تا ۲۴ در نشریه دانش‌آموز
تفسیر سوره بقره آیات ۱۷ تا ۲۰ در نشریه دانش‌آموز
تفسیر سوره بقره آیات ۸ تا ۱۶ در نشریه دانش‌آموز