کلیدواژه‌ها: نفاق

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۲۶ و ۲۷
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۷ تا ۲۰