کلیدواژه‌ها: نور

پرتوی از قرآن جلد ششم؛ تفسیر سورۀ شمس
پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الفجر، آیات ۱ تا ۱۴
پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره، آیات ۲۵۳ تا ۲۶۰