کلیدواژه‌ها: کمیته مشترک ضد خرابکاری.

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۳)
مصاحبه با روزنامه کیهان در اولین روز آزادی
بازداشت سال ۱۳۵۴