منبع: انتشارات قلم

خطبه‌های طالقانی در آخرین نماز جمعه
خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه پنجم
خطبه‌های طالقانی در نماز عید فطر
خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه چهارم
خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه سوم
خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه دوم
پیام رادیویی طالقانی در واکنش به دستگیری فرزندان
سخنرانی مدرسۀ فیضیه
دربارۀ فطرت
یادی از مصدق
فلسفه حج
سخنرانی عید قربان در زندان قصر