درس‌های قرآنی؛ منشأ ظهور اوهام از نظر قرآن

معرفی: آیت‌الله طالقانی در این مقاله‌ که در سال 1325 در مجلۀ آیین اسلام به چاپ رسیده است، به تفسیرآیۀ 97 سورۀ بقره پرداخته و با استناد به آن، آفات سلطه‌ خرافات و مبدأ ظهور، انتشار و نیز پیامدهای آن را تشریح کرده است.
تاریخ ایجاد اثر: 1325/01/02
منبع مورد استفاده: کتاب درس‌های قرآنی: با قرآن در زندان، در خانواده، در صحنه، (مجموعه آثار آیت‌الله طالقانی، جلد اول)، به همت مجتمع فرهنگی آیت‌الله طالقانی، نشر شرکت سهامی انتشار، 1386، چاپ دوم 1387، صص 27 تا 34، به نقل از مجلۀ آیین اسلام، سال سوم، شمارۀ 1، شماره مسلسل 105، جمعه 2 فروردین ماه 1325 ه. ش.
منابع دیگر: مناره‌ای در کویر؛ مجموعه مقالات آیت‌الله طالقانی، جلد اول (توحید و استبداد)، محمد بسته‌نگار، انتشارات قلم، چاپ اول 1377، صص 151-158.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.