کلیدواژه‌ها: بت پرستی

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۵)
پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۲۶ تا ۱۲۹
پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۲۲ تا ۱۲۵
پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۶۷ تا ۷۱