کلیدواژه‌ها: ربوبیت

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ العادیات
پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الفجر، آیات ۱ تا ۱۴
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۳۹ تا ۱۴۱
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۳۷ تا ۳۹
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۲۱ و ۲۲