کلیدواژه‌ها: طغیان

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۱۱)
پرتوی از قرآن؛ جلد ششم، تفسیر سورۀ العادیات
پرتوی از قرآن؛ جلد ششم، تفسیر سورۀ العلق آیات ۹ تا ۱۹
پرتوی از قرآن؛ جلد پنجم، تفسیر سورۀ النازعات، آیات ۳۷ تا ۴۶
پرتوی از قرآن؛ جلد پنجم، تفسیر سورۀ نباء، آیات ۲۷ تا ۳۰