کلیدواژه‌ها: منافق

خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه پنجم
درس‌های قرآنی؛ تفسیر آیات ابتدایی سورۀ بقره
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۲۱ و ۲۲