کلیدواژه‌ها: احرام

پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره، آیات ۲۰۰ تا ۲۱۰
ترجمۀ مناسک حج