کلیدواژه‌ها: روز

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الضحی
پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ اللیل، آیات ۱۲ تا ۲۱
پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ اللیل، آیات ۱ تا ۱۱
پرتوی از قرآن جلد ششم؛ تفسیر سورۀ شمس
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ بروج، آیات ۱۰ تا ۲۲
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ بروج، آیات ۱ تا ۹