کلیدواژه‌ها: زکات

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ ماعون
سخنرانی عید فطر ۱۳۴۸
پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۲۷۵ تا ۲۸۴
درس‌های قرآنی؛ روندهای رهایی و پیروزی مؤمنان
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۲۶ تا ۱۲۹
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۲۲ تا ۱۲۵
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۸۳ تا ۸۶
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۴۰ تا ۴۳
سلسله جلسات تفسیر قرآن برای انجمن اسلامی دانشجویان (۴ آذر تا ۱۲ اسفند ۱۳۲۸)؛ تفسیر سورۀ بقره، جلسۀ چهل‌وچهارم الی آخر: انسان، اجتماع و دین