کلیدواژه‌ها: شب

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الضحی
پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ اللیل، آیات ۱۲ تا ۲۱
پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ اللیل، آیات ۱ تا ۱۱
پرتوی از قرآن جلد ششم؛ تفسیر سورۀ شمس
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ انشقاق، آیات ۱۰ تا ۲۵
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ تکویر، آیات ۱۵ تا ۲۱